Firma PARDI sp. z o.o. przetwarzając odpady przyczynia się do:

  • ograniczenia zużycia surowców pierwotnych,
  • ochrony zasobów naturalnych,
  • redukcji ilości odpadów na składowiskach,
  • pozyskiwania dodatkowego źródła energii

Efektem naszego działania jest wysokojakościowe paliwo alternatywne

Firma PARDI sp. z o.o. zgodnie z otrzymaną decyzją, może przetwarzać w procesie R12 następujące rodzaje odpadów:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
2. 02 01 99 Inne niewymienione odpady
3. 02 03 82 Odpady tytoniowe
4. 03 01 01 Odpady kory i korka
5. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
6. 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
7. 03 01 99 Inne niewymienione odpady
8. 03 03 01 Odpady z kory i drewna
9. 03 03 07 Mechaniczne oddzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
10. 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
11. 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 03 03 10
12. 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
13. 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
14. 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
15. 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
16. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
17. 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
18. 07 02 99 Inne niewymienione odpady
19. 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
20. ex07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek (tworzywa sztuczne, z wyłączeniem materiałów płynnych)
21. 07 06 99 Inne niewymienione odpady
22. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
23. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
24. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
25. 15 01 03 Opakowania z drewna
26. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
27. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
28. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
29. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
30. 16 01 19 Tworzywa sztuczne
31. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
32. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
33. 17 02 01 Drewno
34. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
35. 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
36. 17 03 80 Odpadowa papa
37. ex17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (zawierające: tworzywa sztuczne, gumę, drewno)
38. 19 12 01 Papier i tektura
39. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
40. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
41. 19 12 08 Tekstylia
42. 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
43. 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
44. 20 01 01 Papier i tektura
45. 20 01 10 Odzież
46. 20 01 11 Tekstylia
47. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
48. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
49. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
50. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
51. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach