Firma PARDI sp. z o.o. przetwarzając odpady przyczynia się do:

  • ograniczenia zużycia surowców pierwotnych,
  • ochrony zasobów naturalnych,
  • redukcji ilości odpadów na składowiskach,
  • pozyskiwania dodatkowego źródła energii

Efektem naszego działania jest wysokojakościowe paliwo alternatywne

Firma PARDI sp. z o.o. zgodnie z otrzymaną decyzją, może przetwarzać w procesie R12 następujące rodzaje odpadów:

Lp.Kod odpaduRodzaj odpadu
1.02 01 07Odpady z gospodarki leśnej
2.02 01 99Inne niewymienione odpady
3.02 03 82Odpady tytoniowe
4.03 01 01Odpady kory i korka
5.03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
6.03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
7.03 01 99Inne niewymienione odpady
8.03 03 01Odpady z kory i drewna
9.03 03 07Mechaniczne oddzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
10.03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
11.03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 03 03 10
12.04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
13.04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
14.04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
15.04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
16.07 02 13Odpady tworzyw sztucznych
17.07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
18.07 02 99Inne niewymienione odpady
19.07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
20.ex07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek (tworzywa sztuczne, z wyłączeniem materiałów płynnych)
21.07 06 99Inne niewymienione odpady
22.12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
23.15 01 01Opakowania z papieru i tektury
24.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
25.15 01 03Opakowania z drewna
26.15 01 05Opakowania wielomateriałowe
27.15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
28.15 01 09Opakowania z tekstyliów
29.15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
30.16 01 19Tworzywa sztuczne
31.16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
32.16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
33.17 02 01Drewno
34.17 02 03Tworzywa sztuczne
35.17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
36.17 03 80Odpadowa papa
37.ex17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (zawierające: tworzywa sztuczne, gumę, drewno)
38.19 12 01Papier i tektura
39.19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
40.19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
41.19 12 08Tekstylia
42.19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
43.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
44.20 01 01Papier i tektura
45.20 01 10Odzież
46.20 01 11Tekstylia
47.20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
48.20 01 39Tworzywa sztuczne
49.20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
50.20 03 07Odpady wielkogabarytowe
51.20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach